:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران 

گرایش : سازه

عنوان :  تعیین فشار هیدرودینامیک در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال

دانشگاه مازندران

مجتمع فنی مهندسی نوشیروانی بابل

دانشکده مهندسی عمران

 

عنوان پایان نامه:

تعیین فشار هیدرودینامیک در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال

 

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی عمران- سازه

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
جستجو در سایت :   


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده :

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و نیاز فزاینده به ذخیره سازی آب از یکطرف و پیشرفت علم و تکنولوژی از طرف دیگر، ساخت سد ها را برای توسعه منابع آب،  به منظور ذخیره سازی آن توجیه پذیر می نماید. سدهای بتنی بلند که به فرم مدرن خود از اوائل قرن بیستم مورد توجه قرار گرفتند تحت تاثیر فشار هیدرودینامیکی قابل توجه آب مخزن تحت اثر زلزله قرار می گیرند.  تعیین مقادیر فشارهای هیدرودینامیکی در تحلیل لرزه ای که بطور کلاسیک از سال 1933 با فرضیات ساده شونده ای شروع گردیده بدلیل پیچیدگی آن همچنان مورد توجه محققین می باشد.

در این تحقیق معادله حاکم بر محیط مخزن با در نظر گرفتن اثر لزجت سیال با فرض سد صلب و شرایط متفاوت مرزی در محیط مخزن مورد توجه قرار گرفته و حل دقیق آن در فضای فرکانسی و نیز فضای زمانی تحت تحریک هارمونیک افقی و قائم برای لزجت های مختلف سیال مخزن ارائه گردیده است.

نتایج نشان می دهند که لزجت سیال بر فرکانس تشدید مخزن تاثیر گذاشته و باعث ایجاد تغییراتی در آن نسبت به حالتی که لزجت در نظر گرفته نمی شود می گردد. این تغییرات در فرکانس های تحریک نزدیک به فرکانس تشدید مخزن برروی فشار هیدرودینامیک نسبت به حالتی که لزجت صفر فرض می گردد نسبتا قابل توجه می باشد.

 

 

فهرست مطالب:

عنوان   صفحه

فصل اول : کلیات… 1

1-1-مقدمه 2

1-2-آشنایی با رفتار دینامیکی سیستم سد- مخزن.. 4

1-3-هدف تحقیق 6

1-4 -ساختار پایان نامه.. 6

فصل دوم : معادلات حاکم و بررسی روش های حل معادلات… 7

2-1- مقدمه.. 8

2-2- معادله حاکم بر انتشار امواج در محیط مخزن.. 8

2-3-شرایط اولیه و مرزی محیط سیال.. 12

2-3-1-شرط مرزی در سطح آزاد مخزن.. 13

2-3-2-شرط مرزی در کف مخزن.. 13

2-3-3-شرط مرزی بین سد و مخزن.. 14

2-3-4-شرط مرزی در بالا دست مخزن.. 15

2-3-5-شرایط اولیه.. 16

2-4-بررسی روش های حل معادلات دیفرانسیل.. 16

2-4-1-روش های حل بسته.. 17

2-4-1-1-روش جواب عمومی… 17

2-4-1-2-روش جداسازی متغیر ها. 17

2-4-1-3-روش استفاده از تبدیلات… 18

2-4-1-3-1-تبدیلات فوریه.. 19

2-4-1-3-1-1-تبدیل فوریه سینوسی… 19

2-4-1-3-1-2-تبدیل فوریه کسینوسی 19

2-4-1-3-1-3-تبدیل فوریه.. 20

2-4-1-3-2-تبدیل لاپلاس…. 21

2-4-2-روش های تقریبی… 21

2-4-2-1-روش هموتوپی پرتورپیشن… 22

2-4-2-2-روش تغییرات تکراری… 24

2-4-2-2-1-روش محاسبه ضریب لاگرانژ. 24

2-4-3-روشهای عددی… 25

2-4-3-1-روش لاگرانژی… 26

2-4-3-2-روش اویلری… 26

فصل سوم : نگرشی بر مطالعات انجام شده. 27

3-1-مقدمه.. 28

3-2-نتایج کار وسترگارد. 28

3-3-بررسی صحت حل وسترگارد. 31

3-4-نتایج کار چوپرا 32

3-4-1-پاسخ به حرکت افقی زمین… 32

3-4-1-1-مقایسه جواب چوپرا با وسترگارد. 34

3-4-1-2-پاسخ ضربه واحد.. 37

3-4-2-پاسخ به حرکت قائم زمین… 38

3-5-اثر اندرکنش سد- مخزن.. 40

3-5-1- مولفه افقی حرکت زمین 40

3-5-2- مولفه قائم حرکت زمین… 41

3-5-3-مقایسه پاسخ به موئلفه افقی و قائم زلزله.. 42

3-6-بررسی پاسخ ها در حوزه زمانی 44

3-7-بررسی پاسخ ها به روش عددی… 46

3-8-بررسی شرط مرزی انتشار 46

فصل چهارم : حل معادلات حاکم.. 48

4-1- مقدمه.. 49

4-2-حل معادله حاکم با سیال لزج تحت شتاب افقی… 50

4-3-حل معادله حاکم با سیال لزج تحت شتاب قائم و اثر موج سطحی و اثر جذب کف… 60

4-4-حل معادله حاکم با سیال لزج تحت شتاب افقی و قائم و اثر موج سطحی و اثر جذب کف… 79

4-5-حل معادله حاکم با سیال غیر لزج تحت شتاب افقی در حوزه زمانی… 81

4-5-1-روش جدا سازی متغیر ها با 3 متغیر. 81

4-5-2-تبدیل لاپلاس 84

4-5-3-تبدیل فوریه کسینوسی… 87

4-6-حل معادله حاکم با سیال غیر لزج تحت شتاب قائم واثر موج سطحی در حوزه زمانی… 89

4-7-بررسی سیال تراکم ناپذیر 91

4-7-1-اثر شتاب قائم بر روی سیال تراکم ناپذیر. 91

4-7-2-اثر شتاب افقی بر روی سیال تراکم ناپذیر. 97

4-8-بررسی اثر جذب کف در حالت شتاب افقی… 103

4-8-1-حل و بحث رابطه بازگشتی… 105

4-8-1-1- ارائه پاسخی برای  بر اساس روش پیشنهادی پاولچر. 110

4-9- اثر موج سطحی در حالت شتاب افقی… 116

4-10-بررسی شرط انتشار. 118

4-10-1-شرط انتشار با در نظر گرفتن طول محدود. 118

4-10-2-شرط انتشار سامرفیلد.. 124

4-10-3-شرط انتشار شاران 125

4-10-4-شرط انتشار دقیق… 127

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات… 132

5-1- نتیجه گیری… 133

5-2- پیشنهادات… 135

مراجع.. 136

 

فهرست اشکال:

عنوان.. صفحه

شکل (1-1):سیستم سد- مخزن.. 4

شکل (1-2): امواج‌ هیدرودینامیک ایجاد شده توسط ارتعاشات سد .. 5

شکل (2-1): سیستم سد –مخزن و شرایط مرزی… 13

شکل (3-1): مدل سد و مخزن به کار رفته توسط وسترگارد. 29

شکل (3-2): منحنی ساده شده تغییرات فشار روی دیواره سد.. 30

شکل (3-3): دستگاه مختصات… 32

شکل (3-4): مقایسه پاسخ های چوپرا و وسترگارد در   الف)x=0 35

شکل (3-4): مقایسه پاسخ های چوپرا و وسترگارد در   ب)x=h  36

شکل (3-4): مقایسه پاسخ های چوپرا و وسترگارد در   ج)x=2h  36

شکل (3-4): مقایسه پاسخ های چوپرا و وسترگارد در   د)x=4h  37

شکل (3-5): پاسخ فرکانس مختلط برای نیروی هیدرودینامیک کل.. 39

شکل (3-6): سیستم سد و مخزن فرض شده توسط چوپرا 40

شکل (3-7): پاسخ تغییر مکان افقی تاج سد با ارتفاع 300 فوت به دو مؤلفه زلزله Elcentro.. 43

شکل (4-1): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): الف) sec Ts=1.. 55

شکل (4-1): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): ب) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 56

شکل (4-1): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): ج) sec Ts=0.1.. 56

شکل (4-2): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): الف) sec Ts=1.. 57

شکل (4-2): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): ب) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 57

شکل (4-2): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): ج) sec Ts=0.1.. 58

شکل (4-3): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): الف) sec Ts=1.. 58

شکل (4-3): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): ب) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 59

شکل (4-3): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): ج) sec Ts=0.1.. 59

شکل (4-4): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): الف) sec Ts=0.1.. 64

شکل (4-4): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): ب) sec Ts=1.. 64

شکل (4-4): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 65

شکل (4-5): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): الف) sec Ts=0.1.. 65

شکل (4-5): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): ب) sec Ts=1.. 66

شکل (4-5): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 66

شکل (4-6): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): الف) sec Ts=0.1.. 67

شکل (4-6): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): ب) sec Ts=1.. 67

شکل (4-6): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 68

شکل (4-7): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): الف) sec Ts=0.1.. 68

شکل (4-7): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): ب) Ts=1sec. 69

شکل (4-7): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 69

شکل (4-8): مقایسه نتایج روابط(4-41) و (4-43) در()، الف) sec Ts=0.1. 70

شکل (4-8): مقایسه نتایج روابط(4-41) و (4-43) در()، ب) sec Ts=1. 71

شکل (4-8): مقایسه نتایج روابط(4-41) و (4-43) در()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 71

شکل (4-9): مقایسه نتایج روابط(4-41) و (4-43) در()، الف) sec Ts=0.1. 72

شکل (4-9): مقایسه نتایج روابط(4-41) و (4-43) در()، ب) sec Ts=1. 72

شکل (4-9): مقایسه نتایج روابط(4-41) و (4-43) در()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 73

شکل (4-10): مقایسه نتایج روابط(4-41) و (4-43) در()، الف) sec Ts=0.1. 73

شکل (4-10): مقایسه نتایج روابط(4-41) و (4-43) در()، ب) sec Ts=1. 74

شکل (4-10): مقایسه نتایج روابط(4-41) و (4-43) در()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 74

شکل (4-11): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در فرکانس های مختلف… 76

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار

شکل (4-12): مقایسه نتایج روابط(4-43) و (4-45) در(t=0)، الف) sec Ts=0.1. 77

شکل (4-12): مقایسه نتایج روابط(4-43) و (4-45) در(t=0)، ب) sec Ts=1. 77

شکل (4-12): مقایسه نتایج روابط(4-43) و (4-45) در(t=0)، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 78

شکل (4-12): مقایسه نتایج روابط(4-43) و (4-45) در(t=0)، د) sec Ts=5. 78

شکل (4-13): مقایسه نتایج روابط(4-50) و (4-106) در()، الف) sec Ts=0.1. 92

شکل (4-13): مقایسه نتایج روابط(4-50) و (4-106) در()، ب) sec Ts=1. 93

شکل (4-13): مقایسه نتایج روابط(4-50) و (4-106) در()،ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 93

شکل (4-14): مقایسه نتایج روابط(4-50) و (4-106) در()، الف) sec Ts=0.1. 94

شکل (4-14): مقایسه نتایج روابط(4-50) و (4-106) در()، ب) sec Ts=1. 94

شکل (4-14): مقایسه نتایج روابط(4-50) و (4-106) در()،ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 95

شکل (4-15): مقایسه نتایج روابط(4-50) و (4-106) در()، الف) sec Ts=0.1. 95

شکل (4-15): مقایسه نتایج روابط(4-50) و (4-106) در()، ب) sec Ts=1. 96

شکل (4-15): مقایسه نتایج روابط(4-50) و (4-106) در()،ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 96

شکل (4-16): مقایسه نتایج روابط (4-27) و (4-107) در()، الف) sec Ts=0.1. 98

شکل (4-16): مقایسه نتایج روابط (4-27) و (4-107) در()، ب) sec Ts=1. 98

شکل (4-16): مقایسه نتایج روابط (4-27) و (4-107) در()،ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 99

شکل (4-17): مقایسه نتایج روابط (4-27) و (4-107) در()، الف) sec Ts=0.1. 99

شکل (4-17): مقایسه نتایج روابط (4-27) و (4-107) در()، ب) sec Ts=1. 100

شکل (4-17): مقایسه نتایج روابط (4-27) و (4-107) در()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 100

شکل (4-18): مقایسه نتایج روابط (4-27) و (4-107) در()، الف) sec Ts=0.1. 101

شکل (4-18): مقایسه نتایج روابط (4-27) و (4-107) در()، ب) sec Ts=1. 101

شکل (4-18): مقایسه نتایج روابط (4-27) و (4-107) در()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 102

شکل (4-19): مقایسه منحنی و خط رابطه (4-116) در ()، الف) sec Ts=0.1.. 106

شکل (4-19): مقایسه منحنی و خط رابطه (4-116) در ()، ب) sec Ts=1.. 107

شکل (4-19): مقایسه منحنی و خط رابطه (4-116) در ()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 107

شکل (4-20): مقایسه منحنی و خط رابطه (4-116) در (0)، الف) sec Ts=0.1.. 108

شکل (4-20): مقایسه منحنی و خط رابطه (4-116) در (0)، ب) sec Ts=1.. 108

شکل (4-20): مقایسه منحنی و خط رابطه (4-116) در (0)، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 109

شکل (4-21): مقایسه منحنی و خط رابطه (4-110) در () و sec Ts=0.1.. 110

شکل (4-22): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، الف) sec Ts=0.1. 112

شکل (4-22): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، ب) sec Ts=1. 112

شکل (4-22): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا. 113

شکل (4-23): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، الف) sec Ts=0.1. 113

شکل (4-23): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، ب) sec Ts=1. 114

شکل (4-23): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا. 114

شکل (4-24): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، الف) ………… 115

شکل (4-24): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، ب) . 115

شکل (4-24): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، ج) . 116

شکل (4-25): مقایسه نتایج روابط (4-20) و (4-127) در()، الف) sec Ts=0.1. 120

شکل (4-25): مقایسه نتایج روابط (4-20) و (4-127) در()، ب) sec Ts=1. 120

شکل (4-25): مقایسه نتایج روابط (4-20) و (4-127) در()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 121

شکل (4-26): مقایسه نتایج روابط (4-20) و (4-127) در()، الف) sec Ts=0.1. 121

شکل (4-26): مقایسه نتایج روابط (4-20) و (4-127) در()، ب) sec Ts=1. 122

شکل (4-26): مقایسه نتایج روابط (4-20) و (4-127) در()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 122

شکل (4-27): مقایسه نتایج روابط (4-20) و (4-127) در()، الف) sec Ts=0.1. 123

شکل (4-27): مقایسه نتایج روابط (4-20) و (4-127) در()، ب) sec Ts=1. 123

شکل (4-27): مقایسه نتایج روابط (4-20) و (4-127) در()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا 124

شکل (4-28): مقایسه نتایج روابط (4-27) و (4-134) و (4-136) برای ()، بر حسب فرکانس   126

شکل (4-29): مقایسه نتایج   و شرط مرزی سامرفیلد برای ()، بر حسب فرکانس…. 129

شکل (4-30): مقایسه نتایج   و شرط مرزی سامرفیلد برای ()، بر حسب فرکانس     130

  

 

فصـل اول

کلیات

 

 

1-1- مقدمه

با توجه به توسعه روز‌افزون صنعت و رشد جمعیت و نیاز کارگاه‌ها و صنایع کوچک و بزرگ و کشاورزی به مصرف آب در کشورمان نیاز به حفظ و نگهداری منابع آبی و تنظیم جریانهای آبی در کشور بیش از پیش احساس می‌شود. یکی از مهمترین روشهای تنظیم جریانهای رودخانه ساخت سد می‌باشد. در مسیر ساخت و بهره‌برداری از یک سد ابتدایی‌ترین گام بررسی مدل ریاضی سد و نیروهای وارد بر سازه سد می‌باشد. در این مسیر دو شیوه متفاوت جهت تحلیل وجود دارد.

1 تحلیل استاتیکی

در این روش، مسئله با توجه به دانش مقاومت مصالح و قوانین پایداری استاتیکی بررسی می‌شود. در این روش تمام نیروها به صورت استاتیکی بررسی می‌شوند و سیال هم مانند خواصی که یک جسم صلب دارد تراکم‌ناپذیر در نظر گرفته می‌شود، که همراه با سد جا به جا می‌شود و پاسخ‌های سازه مستقل از زمان بدست می‌آیند.

در این روش با اعمال ضریبی به نام ضریب بار یا فاکتور ضربه، بارهای دینامیکی را به بارهای استاتیکی معادل تبدیل و رفتار سازه در حالت استاتیکی تعیین می‌شود. در محاسبه نیروی زلزله به این روش در سدهای بتنی، اثر نیروی زلزله به صورت یک نیروی افقی و قائم بر حسب ضریبی از جرم سازه به طور یکنواخت در ارتفاع سد در نظر گرفته می‌شود. این ضریب توسط محاسبات ریاضی و با استفاده از تجربیات و قضاوت مهندسی تعیین می‌گردد.

همچنین نیروی هیدرودینامیکی سیال به صورت جرم افزوده معادل جایگزین می گردد. این نیرو به نیروی هیدرواستاتیک اعمالی از طرف مخزن باید اضافه شود. وزن سیال معادل، مقداری از سیال پشت سد می باشد که فرض می شود همراه با سد جابجا می شود که به شکل جرم اضافی در نظر گرفته می شود.

2- تحلیل دینامیکی

در این روش با حل معادله حاکم بر رفتار سیستم سد- مخزن و در یک بازه زمانی، پاسخ ها ( تغییر مکان، فشار، تنش و… ) بدست می‌آید. این پاسخ‌ها وابسته به زمان می باشد. تحلیل دینامیکی سیستم سد و مخزن را به دو شیوه می‌توان بررسی نمود:

1- بدون در نظر گرفتن اندرکنش1 سد و مخزن.

2- با در نظر گرفتن اندرکنش سد و مخزن.

تحلیل سازه‌ها در مقابل نیروهای دینامیکی ناشی از زلزله، انفجار، باد، برخورد امواج، بارهای متحرک و … به علت طبیعت متغیر این نیروها، نسبت به تحلیل استاتیکی کاری مشکل، پرهزینه و وقت‌گیر می‌باشد. لیکن از آنجائیکه نیروهای ناشی از زمین لرزه از موارد بسیار مهم و تعیین‌کننده در طراحی سازه ‌های بزرگ بخصوص سدها می‌باشد، لزوم آنالیز دینامیکی اجتناب ‌ناپذیر است. میزان دقت در ارزیابی این نیروها، به مدل سازه، مقدار بار دینامیکی و مدل ریاضی انتخابی بستگی دارد.

به طورکلی فرضیات مورد استفاده در اغلب تحلیل سیستم‌های سد- مخزن توسط محققین به شرح زیر می باشد:

1- رفتار مصالح اعم از آب، بتن ارتجاعی2 و خطی3 فرض می‌گردد.

2- محیط مورد مطالعه (آب یا جسم سد) همگن4 و هموژن5 فرض می‌گردد.

3- آب مخزن، غیرچسبنده1 فرض می‌شود.

4- حرکت آب مخزن غیرپیچشی2 و با دامنه کم می‌باشند.

5- امواج غیرسطحی در نظر گرفته نمی‌شود.

6- پی سد صلب در نظر گرفته می‌شود.

7- مولفه افقی حرکت زمین عمود بر محور سد می باشد.

8- سد بسیار  عریض بوده به صورتی که سیستم سد و مخزن دو بعدی بررسی می‌گردد.

9-مخزن سد در امتداد بالادست تا بی نهایت ادامه می یابد.

بتدریج با گسترش روش های تحلیلی وعددی بعضی از فرضیات مذکور حذف و مسئله به واقعیت نزدیکتر گردید.

 

1-2- آشنایی با رفتار دینامیکی سیستم سد- مخزن

سیستمی متشکل از یک سد بتنی وزنی طویل که بر روی پی صلب قرار دارد و مخزنی با کف افقی که تا بی‌نهایت ادامه داشته باشد مطابق شکل (1-1) در نظر گرفته می شود.

 

1 interaction

2 elastic

3 linear

4 isotrope

5 homogenous

1 inviscid

2 irrotational

 

تعداد صفحه : 146

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: عمران