:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کودکان

عنوان : مقایسه اثر سفکسیم و آزیترومایسین بر دیسانتری اطفال

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی اراک

دانشکده پزشکی

 

پایان نامه :

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای تخصصی در رشته کودکان

 

عنوان :

مقایسه اثر سفکسیم و آزیترومایسین بر دیسانتری اطفال

اساتید راهنما :

دکتر منیژه کهبازی

فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان، دانشیار دانشگاه

دکتر عزیز اقبالی

متخصص کودکان، استادیار دانشگاه

 

 

اساتید مشاور :

دکتر پارسا یوسفی

فوق تخصص بیماریهای کلیه و مجاری ادراری کودکان، دانشیار دانشگاه

دکتر محمد رفیعی

دکترای آمار حیاتی، دانشیار دانشگاه

 

دستیارتخصصی بیماریهای کودکان دانشگاه علوم پزشکی اراک

سال تحصیلی 91-92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده فارسی

عنوان : مقایسه اثر سفکسیم و آزیترومایسین بر دیسانتری اطفال

اساتید راهنما : دکتر منیژه کهبازی، فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان، دانشیار دانشگاه

دکتر عزیز اقبالی، متخصص کودکان، استادیار دانشگاه

اساتید مشاور : دکتر پارسا یوسفی، فوق تخصص بیماریهای کلیه کودکان، دانشیار دانشگاه

دکتر محمد رفیعی، دکترای آمار حیاتی، دانشیار دانشگاه

نگارش و پژوهش : دکتر شهرام فاضلیان، دستیارتخصصی بیماریهای کودکان

 

مقدمه : اسهال بصورت دفع مدفوع آبکی بیشتر یا مساوی 3 بار در طول 24 ساعت تعریف می‌شود. اسهال عفونی بصورت اسهال ناشی از یک میکروارگانیسم عفونی است که شیگلا مهمترین عامل مسبب آن شناخته شده است. شیگلوز در کودکان ممکن است با میرایی بالا و حتی مرگ همراه باشد. بنابراین این امر بسیار مهم واساسی است که جامعه درمانی به دنبال دارویی جایگزین باشد که در درمان بیماران کودکان مبتلا به شیگلوز شدید موثر و کارا باشد.

روش کار : در این مطالعه مداخله­ای دوسوکور 116 کودک 6 ماهه تا  12ساله مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر که تشخیص دیسانتری توسط متخصص کودکان برایشان مطرح شده است وارد مطالعه شدند و بصورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول بمدت پنج روز آزیترومایسین که میزان آن در روز اول mg/kg 12 و در چهار روز دیگر mg/kg 6 بود دریافت کردند. گروه دوم نیز داروی سفکسیم را به میزان mg/kg 8 روزانه دریافت نمودند. بیماران در طول 14 روز از نظر بهبود علائم مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات بدست آمده برای هر بیمار بصورت جداگانه در فرم اطلاعاتی وارد شده و توسط نرم افزار SPSS 17 آنالیز شد.

یافته‌ها : نتایج حاصل از مطالعه ما نشان داد که با توجه به  P value اختلا آماری معنی داری بین دو گروه از نظر سن و جنس و چندمین فرزند خانواده بودن مشاهده نشد ولی در مقایسه طول مدت تب، استفراغ اسهال، درد شکم اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه وجود داشت و در مقایسه طول مدت وجود خون در مدفوع اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد.

بحث و نتیجه گیری : بطور کلی نتایج حاصل از مطالعه ما نشان داد که تأثیر سفکسیم در درمان کودکان مبتلا به دیسانتری بیشتر و بهتر از آزیترومایسین بوده است و با درمان صحیح در بیماران از هزینه اضافی که با درمان نادرست به بیمار تحمیل می‌شود و نیز از مقاومت‌های آنتی بیوتیکی که متعاقب درمانهای نادرست بوجود می‌آیند کاسته می‌شود.

واژگان کلیدی : سفکسیم، آزیترومایسین، دیسانتری، کودکان

.

 

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………….  صفحه

 

فصل اول : مقدمه

1-1- بیان مسئله. 2

1-2- کلیات… 4

1-2-1- دیسانتری.. 4

1-2-1-1- تاریخچه. 4

1-2-1-2- ابعاد میکروبیولوژی و کلینیکی.. 4

1-2-1-3- اپیدمیولوژی.. 5

1-2-3- شیگلا.. 7

1-2-3-1- اتیولوژی.. 8

1-2-3-2- اپیدمیولوژی.. 8

1-2-3-3- پاتوژنز. 9

1-2-3-4- ایمنی.. 11

1-2-3-5- تظاهرات کلینیکی و عوارض…. 12

1-2-3-6- تشخیص افتراقی.. 15

1-2-3-6- تشخیص…. 15

1-2-3-6- کشت شیگلا.. 16

1-2-3-8- درمان. 17

1-2-3-9- پیشگیری.. 19

1-2-4- سفکسیم. 20

1-2-5- آزیترومایسین.. 20

1-3- اهداف… 21

1-3-1- هدف اصلی.. 21

1-3-2- اهداف ویژه 21

1-3-3- اهدف کاربردی.. 22

1-4- سؤالات و فرضیات… 22

1-4-1- سوالات… 22

1-4-2- فرضیات… 23

1-5- تعریف واژه‌ها 23

 

فصل دوم : بررسی متون

2-1- مروری بر مطالعات انجام شده 25

3-1- نوع مطالعه و جامعه مورد آزمون. 28

3-2- روش نمونه گیری و حجم نمونه. 28

3-3- روش اجرا 29

3-3-1- معیارهای ورود. 30

3-3-2- معیارهای خروج.. 30

3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات و مشخصات آن ها 31

3-5- خطاهای تصادفی و سیستماتیک و روش حل آن ها 31

3-6- نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات… 31

3-7- جدول متغیرها 32

3-8- ملاحظات اخلاقی.. 33

3-9- محدودیت های اجرایی وروش کاهش آنها 33

 

فصل چهارم : یافته‌ها

4-1- نتایج.. 35

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث… 55
جستجو در سایت :   


5-2- نتیجه گیری.. 58

5-3- پیشنهادات… 58

فهرست جداول

عنوان ……………………………………………………………………………………………….. صفحه

 

جدول 4-1 : میانگین و انحراف معیار سن در کودکان مورد مطالعه به تفکیک گروه. 38

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه دکتری: ارزیابی اثرات نانو ذرات سلنیوم بر وضعیت اکسیداتیو در سرم رت­های مواجه شده با پرتوی مایکرو ویو تلفن همراه

جدول 4-2 : میانگین و انحراف معیار طول مدت تب در کودکان مورد مطالعه به تفکیک گروه. 39

جدول 4-3 : میانگین و انحراف معیار طول مدت استفراغ در کودکان مورد مطالعه به تفکیک گروه  40

جدول 4-4 : میانگین و انحراف معیار طول مدت اسهال در کودکان مورد مطالعه به تفکیک گروه  41

جدول 4-5 : میانگین و انحراف معیار طول مدت درد شکم در کودکان مورد مطالعه به تفکیک گروه  42

جدول 4-6 : میانگین و انحراف معیار طول مدت وجود خون در مدفوع در کودکان مورد مطالعه به تفکیک گروه  43

جدول 4-7 : توزیع فروانی سن در کودکان مورد مطالعه به تفکیک گروه. 44

جدول 4-8 : توزیع فروانی جنس در کودکان مورد مطالعه به تفکیک گروه. 45

جدول 4-9 : توزیع فروانی چندمین فرزند خانواده بودن کودکان مورد مطالعه به تفکیک گروه. 46

جدول 4-11 : توزیع فروانی طول مدت استفراغ در کودکان مورد مطالعه به تفکیک گروه. 48

جدول 4-12 : توزیع فروانی طول مدت اسهال در کودکان مورد مطالعه به تفکیک گروه. 49

جدول 4-13 : توزیع فروانی طول مدت درد شکم در کودکان مورد مطالعه به تفکیک گروه. 51

جدول 4-14 : توزیع فروانی طول مدت وجود خون در مدفوع در کودکان مورد مطالعه به تفکیک گروه  53

– بیان مسئله

سازمان بهداشت جهانی اسهال را به صورت دفع مدفوع آبکی (که شکل ظرف را به خود بگیرد) بیشتر یا مساوی سه بار در طول 24 ساعت تعریف می­نماید(1).

اسهال عفونی به صورت اسهال ناشی از یک میکروارگانیسم عفونی تعریف می­شود. اسهال عفونی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته دیده می­شود(2). میزان حمله آن در کشورهای در حال توسعه 6 تا 12 اپیزود به ازای هر کودک در سال است(3).

بسیاری از میکروارگانیسم­های عفونی موجب اسهال می­گردند. از پاتوژن های باکتریال مهم ایجاد کننده اسهال می­توان اشریشیاکلی، سالمونلا، شیگلا، یرسینیا و ویبریوکلرا را نام برد(4).

دیسانتری به سادگی به صورت اسهال حاوی خون تعریف می گردد. اگرچه ارگانیسم‌ای زیادی می توانند باعث دیسانتری گردند، شیگلا مهم ترین عامل مسبب آن شناخته شده است. از میان چهار سروگروپ شیگلا، شیگلا دیسانتری تایپ 1 بیشترین ویرولانس را داشته و تنها عاملی است که موجب دیسانتری اپیدمیک می شود(5).

کلیه کودکان تا سن سه سالگی حداقل یک نوبت اسهال شدید حاد را تجربه می‌مایند(6). شیگلوز در کودکان ممکن است با میرایی بالا و حتی مرگ همراه باشد (7). مقاومت شیگلا به تری متوپریم سولفا متوکسازول و آمپی سیلین که درمان های معمول مورد استفاده در شیگلوز می باشند در حال افزایش جهانی می باشد (8). مقاومت به نالیدیکسیک اسید نیز گزارش شده است (9).

بنابراین این امر بسیار مهم واساسی است که جامعه درمانی به دنبال دارویی جایگزین باشد که در درمان بیماران کودکان مبتلا به شیگلوز شدید موثر و کارا باشد.  سفکسیم اولین سفالوسپورین نسل سوم می باشد که مجوز تجویز خوراکی را دریافت کرده است(10).

این دارو چندین سال است که مورد استفاده قرار می گیرد و ایمنی خوبی نیز دارد‌(11). برای پاتوژنهای روده ای (مثل شیگلا، اشریشیا کولی و سالمونلا) سفکسیم عملکرد خوبی را در بررسی های آزمایشگاهی در آمریکا، اروپا و ژاپن داشته است(12-15).

با توجه به این نکته که دیسانتری در تمام فصول سال در اراک شیوع بالا داشته، جهت پیشگیری واکسیناسیون ندارد و استفاده از آنتی بیوتیک ها در درمان آن نیز خالی از عوارض نبوده و باعث ایجاد مقاومت دارویی در افراد و سویه های مقاوم به درمان می شود و نیز از آن جا که مطالعات صورت گرفته در این زمینه متعلق به کشورهای دیگر بوده و فاکتورهای متعددی از جمله نژاد، محدوده جغرافیایی و غیره می­تواند بر نتایج این مطالعات موثر باشد. با توجه به اینکه الگوی مقاومت به آنتی بیوتیک ها در هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است و با توجه به اینکه هنوز در ایران و به ویژه در استان مرکزی با وجود شیوع بالای دیسانتری، پاسخ درمانی دیسانتری به آنتی بیوتیکهای مختلف مورد بررسی قرار نگرفته است و با وجود اینکه در منابع، هر دو داروی آزیترومایسین و سفکسیم در درمان دیسانتری اطفال مطرح شده اند، بر آن شدیم تا با انجام مطالعه ای بر روی دیسانتری اطفال در شهر اراک به مقایسه تاثیر آزیترومایسین و سفکسیم در درمان دیسانتری اطفال بپردازیم تا با درمان صحیح در بیماران از هزینه اضافی و هزینه دارویی که با درمان نادرست به مریض تحمیل می شود و نیز از مقاومت های آنتی بیوتیکی که متعاقب درمانهای نادرست بوجود می آیند بکاهد.

تعداد صفحه : 78

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: پزشکی