:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

خالص سازی گاز

این پایان نامه شامل 5 فصل می باشد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                          صفحه

 

1 فصل اول: مقدمه………………………………………………………………………………. 13

1-1 خالص­سازی گاز………………………………………………………. 14

1-1- 1 جذب…………………………………………………………..14

1-1-2 جذب سطحی. 15

1-1-3 نفوذ غشایی.. 15

1-1-4 تبدیل شیمیایی.. 15

1-1-5 مایع سازی   16

1-1-6 تبدیل زیستی.. 16

1-2 فن­آوری­های حذف سولفید هیدروژن.. 17

1-2-1 سولفید هیدروژن.. 17

1-2-2 آمین­های قلیایی برای حذف سولفید هیدروژن.. 19

1-2-3 فن­آوری کلوس… 22

1-2-3-1 مرحله­ی حرارتی……………………………………………………………..22

1-2-3-2 مرحله­ی کاتالیستی……………………………………………23

1-2-4 جذب فیزیکی.. 25

1-2-5 جذب-اکسایش…. 26

عنوان                                                                                                          صفحه

 

1-2-6 نفوذ غشایی.. 28

1-2-7 جذب سطحی.. 29

1-2-8 حذف زیستی.. 30

1-2-8-1 فن­آوری­های خالص­سازی زیستی گاز……………………….……..30

1-2-8-2 باکتری­های نوردوست………………………….………………32

1-2-8-3 باکتری­های گوگردی شیمی­دوست…………………………………………..33

1-2-8-4 انواع زیست ­رآکتور­ها…………………………………………………………34

1-2-8-4-1 زیست فیلتر­ها………………………………………………………….35

1-2-8-4-3 زیست ­فیلتر­های چکه­ای……………………………………………….36

1-2-8-4-4 زیست شوینده­ها……………………………………………………….36

1-2-8-4-4 رآکتور­های خوراک-ناپیوسته………………………………………….39

1-3 گوگرد. 42

1-3-1 گوگرد یا گوگرد معدنی.. 43

1-3-2 زیست گوگرد. 44

1-3-3 چرخه­ی زیست گوگرد. 44

1-3-4 نقش میکروبی در چرخه­ی گوگرد. 46

1-3-4-1 باکتری­های کاهنده­ی گوگرد…………………………………………………………………………….47

1-3-4-2 باکتری­های اکسنده­ی گوگرد…………………………………………………………………………….48 جستجو در سایت :   

1-4 تیوباسیلوس تیوپاروس… 50

1-5 پتانسیل اکسایش و کاهش…. 51

1-5-1 نیتروژن گیری.. 52

عنوان                                                                                                          صفحه

 

1-5-2 حذف فسفر زیستی.. 52

1-5-3 تشکیل و تخمیر سولفید (تولید بوی بد زیستی) 53

1-6  متان تیول   53

1-6-1 ساختار و خواص شیمیایی.. 54

1-6-2 وقوع………. 54

1-6-3 روش تهیه  56

1-6-4 کاربردها…. 56

1-6-5 روش حذف شیمیایی.. 56

1-6-5-1 انواع فرآیندهای مرآکس…………………………………………………………………………………….57

1-6-5-2 مرآکس معمول برای استخراج مرکاپتان از LPG……………………………………………..58

1-6-6 روش های حذف زیستی متیل مرکاپتان.. 59

1-6-6-1 مکانیزم­ هوازی……………………………………………………………………………………………………….59

1-6-6-2 مکانیزم بی­هوازی…………………………………………………………………………………………………..60

1-6-6-3 باکتری­های موجود در آب……………………………………………………………………………………..61

1-6-6-4 باکتری­های موجود در خاک…………………………………………………………………………………..62

1-6-7 متیل پلی سولفیدها 62

1-7 خلاصه­ای بر طراحی آزمایش…. 63

2  فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته  66

3  فصل سوم: مواد و روشهای کار. 69

3-1 باکتری و محیط کشت… 69

3-1-1 انتخاب سویه­ی باکتری.. 69

3-1-2 آماده سازی محیط کشت… 71

عنوان                                                                                                          صفحه

 

3-1-3 توضیحی مختصر بر روی محیط کشت… 73

3-1-4 اینکوباسیون باکتریها 77

3-2 فرآیند آزمایش     80

3-2-1 زیست رآکتور و تجهیزات آن.. 80

3-2-2 عملیات زیست رآکتور. 81

3-3 اندازه­گیری­ها 83

3-3-1 سولفید….. 83

3-3-2 مرکاپتان… 84

3-3-3 سولفات….. 85

3-3-4 تیوسولفات   87

3-3-5 باکتری و گوگرد. 88

3-3-5-1 گوگرد………………………………………………………………………………………………………………..88

3-3-5-2 باکتری………………………………………………………………………………………………………………..90

3-4 اثر دیگر ذرات   93

4 فصل چهارم: نتایج………………………………………………………………………………………………………………………..95

4-1 واکنش ها 95

4-1-1 واکنشهای مربوط به اکسایش تیوسولفات.. 95

4-1-2 واکنش های مربوط به اکسایش سولفید…. 95

4-1-3 واکنش های مربوط به اکسایش مرکاپتان…. 96

4-1-4 واکنش های شیمیایی یا غیر زنده. 96

4-2 بررسی محیط کشت… 97

4-3 بررسی میزان حذف سولفید در شرایط ناپیوسته. 101

عنوان                                                                                                          صفحه

 

4-4 حذف همزمان سولفید و مرکاپتید. 108

4-4-1 اثر عوامل مورد بررسی بر روی درصد حذف سولفید. 115

4-4-1-1 اثر بار سولفید………………………………………………………………………………………………….115

4-4-1-2 اثر بار مرکاپتید………………………………………………………………………………………………..116

4-4-1-3 اثر غلظت باکتری……………………………………………………………………………………………..117

4-4-1-4 اثر دما………………………………………………………………………………………………………………118

4-4-1-5 اثر pH……………………………………………………………………………………………………………..119

4-4-1-5 اثر متقابل غلظت باکتری و pH………………………………………………………………………120

4-4-2 اثر عوامل مورد بررسی بر روی درصد حذف مرکاپتان.. 122

4-4-2-1 اثر بار سولفید…………………………………………………………………………………………………..122

4-4-2-2 اثر بار مرکاپتید………………………………………………………………………………………………..123

4-4-2-3 اثر غلظت باکتری…………………………………………………………………………………………….123

4-4-2-4 اثر دما………………………………………………………………………………………………………………124

4-4-2-5 اثر pH……………………………………………………………………………………………………………..125

4-5 نتیجه­گیری   125

4-6 پیشنهادات   126

5  منابع   128

 

 

فهرست جدول­ها

 

 

عنوان                                                                                                          صفحه

 

جدول ‏1‑1: ناخالصی‌های بنیادین فاز بخار…………………………………………………………………………………… 16

جدول ‏1‑2: اثرات سلامتی مربوط به رهاسازی گاز سولفید هیدروژن…………………………………………. 17

جدول ‏1‑3: راهبردهای انتخاب فرآیند برای حذف سولفید هیدروژن…………………………………………. 18

جدول ‏1‑4: فرآیندهای حلال فیزیکی………………………………………………………………………………………….. 26

جدول ‏1‑5: دسته‌بندی و حالت فرآیندهای جذب/ اکسایش……………………………………………………….. 27

جدول ‏1‑6: ویژگیهای باکتری‌های اکسیدکننده‌ی گوگرد…………………………………………………………… 31

جدول ‏1‑7: دسته‌بندی رآکتورهای زیستی………………………………………………………………………………….. 34

جدول ‏1‑8: شکل های مهم زمین میکروبی گوگرد و حالت های اکسایش آن…………………………… 43

جدول ‏1‑9: برخی از باکتری‌های کاهنده‌ی سولفات در گستره‌ی باکتریa…………………………………..48

جدول ‏1‑10: برخی از باکتریهای هوازی اکسندهی گوگردa,b……………………………………………………….49

جدول ‏1‑11: برخی از باکتریهای بیهوازی اکسندهی گوگردa……………………………………………………….50

جدول ‏3‑1: شماری از باکتری‌های اکسیدکننده‌ی گوگرد و شرایط دمایی و pH آن‌ها……………….70

جدول ‏3‑2: محیط کشت اختصاصی تیوباسلوس تیوپاروس ارائه‌شده از dsmz آلمان………………….72

جدول ‏3‑3: عملکرد برخی از ویتامین‌ها در میکروارگانیزم‌ها………………………………………………………..77

جدول ‏4‑1: عامل ها و فاصله های سطحشان در طراحی آزمایش……………………………………………..109

جدول 4-2: مقادیر طراحی شده توسط نرم افزار برای عامل­های انتخاب شده و پاسخ­ها………….109

عنوان                                                                                                          صفحه

 

جدول ‏1‑3 پارامترهای تحلیل واریانس برای حذف سولفید هیدروژن………………………………………..112

جدول ‏1‑4 پارامترهای تحلیل واریانس برای حذف متیل مرکاپتان……………………………………………112

 

فهرست شکل­ها

 

 

عنوان                                                                                                          صفحه

 

شکل ‏1‑1 فرمول ساختاری آمینهای استفاده شده در تصفیه­ی گاز. (الف) منواتانول آمین، (ب) دی اتانول آمین، (پ) تری اتانول آمین، (ت) متیل دی اتانول آمین، (ث) دی ایزوپروپانول آمین، (ج) 2-(2-آمینواتوکسی) اتانول. 20

شکل ‏1‑2 شماتیکی از یک زیست فیلتر. 36

شکل ‏1‑3 شماتیکی از یک زیست فیلتر چکه‌ای. 37

شکل ‏1‑4 شماتیکی از یک زیست شوینده. 38

شکل ‏1‑5 چرخهی گوگرد در طبیعت. 45

شکل ‏1‑6 نمایی از چرخه گوگرد در یک برکه. 46

شکل ‏3‑1 محلول ویتامین(20 برابر غلیظ)، شناساگر بروموکروزول بنفش و محلول فلزات ناچیز (از راست به چپ) 73

شکل ‏3‑2 کشت جامد به جامد. (الف و ب) نمایی از رو و پشت محیط کشت جامد در روز دوم از رشد. تمام کشت‌های میانی نمونه شاهد (بدون باکتری) می‌باشند. 78

شکل ‏3‑3 کشت جامد به جامد. (الف و ب) نمایی از رو و پشت محیط کشت جامد در روز سوم از کشت. تمام کشت‌های میانی نمونه شاهد (بدون باکتری) می‌باشند. 78

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392

شکل ‏3‑4 نمایی از کشت‌های مورداستفاده در CFU. 79

 

عنوان                                                                                                          صفحه

 

شکل ‏3‑5 نمایی از محیط کشت مایع. (الف) محیط مایع بدون بافر و محلول بافر (از راست به چپ). (ب) محیط کشت مایع پس از 5 روز اینکوباسیون. 80

شکل ‏3‑6 شماتیکی از زیست رآکتور مورد استفاده در انجام آزمایش. 81

شکل ‏3‑7 نمودار کالیبراسیون مربوط به میزان جذب یون‌های مرکاپتید بر اساس غلظت در طول‌موج 500 نانومتر. 85

شکل ‏3‑8 نمودار کالیبراسیون میزان جذب یون‌های سولفات بر اساس غلظت در طول‌موج 420 نانومتر. 86

شکل ‏3‑9 نمودار کالیبراسیون میزان جذب یون‌های تیوسولفات بر اساس غلظت در طول‌موج 760 نانومتر. 87

شکل ‏3‑10 نمودار اسکن طیفی برای گوگرد در تولوئن با نقطه‌ی بیشینه در طول‌موج 290 نانومتر.   ……………. 89

شکل ‏3‑11 نمودار کالیبراسیون میزان جذب ذرات گوگرد در تولوئن بر اساس غلظت در طول‌موج 290 نانومتر. 90

شکل ‏3‑12 نمودار کالیبراسیون میزان جذب ذرات گوگرد درون آب بر اساس غلظت در طول‌موج 600 نانومتر. 91

شکل ‏3‑13 نمودار کالیبراسیون میزان CFU بر اساس میزان جذب. 92

شکل ‏4‑1 تغییرات میزان جذب در طول‌موج 600 نانومتر برحسب زمان. 97

شکل ‏4‑2 تغییرات میزان جذب باکتری در طول‌موج 600 نانومتر و تغییرات غلظت تیوسولفات برحسب زمان. 98

شکل ‏4‑3 تغییرات میزان جذب در طول‌موج 600 نانومتر و تغییرات غلظت سولفات و گوگرد برحسب زمان. 99

شکل ‏4‑4 تغییرات pH و ORP برحسب زمان. 100

عنوان                                                                                                          صفحه

 

شکل ‏4‑5 تغییرات ORP برحسب pH. 101

شکل ‏4‑6 تغییرات غلظت سولفید با زمان در فرآیند ناپیوسته. 102

شکل ‏4‑7 تغییرات غلظت پلی سولفید با زمان در فرآیند ناپیوسته. 103

شکل ‏4‑8 تغییرات غلظت تیوسولفات با زمان در فرآیند ناپیوسته. 104

شکل ‏4‑9 تغییرات غلظت سولفات با زمان در فرآیند ناپیوسته. 104

شکل ‏4‑10 تغییرات غلظت گوگرد و جذب آن در طول‌موج 600 نانومتر با زمان در فرآیند ناپیوسته…… 105

شکل ‏4‑11 تغییرات pH با زمان در فرآیند ناپیوسته. 106

شکل ‏4‑12 تغییرات ORP با زمان در فرآیند ناپیوسته. 107

شکل ‏4‑13 تغییرات ORP با میزان غلظت سولفید در فرآیند ناپیوسته. 107

شکل ‏4‑14 تغییرات ORP با pH در فرآیند ناپیوسته. 108

شکل ‏4‑15 نمودار مقادیر پیش بینی شده بر حسب مقادیر واقعی برای حذف سولفید……………..108

شکل ‏4‑16 نمودار مقادیر پیش بینی شده بر حسب مقادیر واقعی برای حذف متیل مرکاپتان…108

شکل‏4-17 نمودار مقادیر باقیمانده بر حسب مقادیر پیش بینی شده برای حذف سولفید هیدروژن…………………………………………………………………………………………………………………………………………114

شکل‏4-18: نمودار مقادیر باقیمانده بر حسب مقادیر پیش بینی شده برای حذف متیل مرکاپتان..115

شکل ‏4‑19 درصد حذف سولفید بر حسب میزان بار سولفید (دیگر عامل ها در مقدار میانی) 116

شکل ‏4‑20 درصد حذف سولفید بر حسب بار مرکاپتید (دیگر عامل ها در مقدار میانی) 117

شکل ‏4‑21 درصد حذف سولفید بر حسب OD باکتری (دیگر عامل ها در مقدار میانی) 118

شکل ‏4‑22 درصد حذف سولفید بر حسب دما (دیگر عامل ها در مقدار میانی) 119

شکل ‏4‑23 درصد حذف سولفید بر حسب pH (دیگر عامل ها در مقدار میانی) 120

شکل ‏4‑24 درصد حذف سولفید بر حسب غلظت باکتری و pH (دیگر عامل ها در مقدار میانی)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….121

شکل ‏4‑25 نمودار کانتور اثر متقابل غلظت باکتری و pH بر روی حذف سولفید. 121

شکل ‏4‑26 درصد حذف مرکاپتید بر حسب بار سولفید (دیگر عامل ها در مقدار میانی) 122

شکل ‏4‑27 درصد حذف مرکاپتید بر حسب بار مرکاپتید (دیگر عامل ها در مقدار میانی) 123

شکل ‏4‑28 درصد حذف مرکاپتید بر حسب غلظت باکتری (دیگر عامل ها در مقدار میانی) 124

شکل ‏4‑29 درصد حذف مرکاپتید بر حسب دما (دیگر عامل ها در مقدار میانی) 124

شکل ‏4‑30 درصد حذف مرکاپتید بر حسب pH (دیگر عامل ها در مقدار میانی) 125

1 مقدمه

 

 

زیست‌گاز[1]و گاز طبیعی به عنوان مهم­ترین جریان­های گازی که به عنوان سوخت استفاده می­­شوند و همچنین گازهای خروجی از صنایع شیمیایی و پالایشگاهای نفتی اغلب دارای ترکیبات گوگردی می‌باشند که در آن­ها سولفید هیدروژن[2] نسبت به دیگر ترکیبات به مقدار بیشتر وجود دارد. علاوه بر سولفید هیدروژن، این جریان‌های گازی همچنین می‌توانند شامل ترکیبات آلی فرار مانند متان تیول[3]، اتان تیول[4]، پروپان تیول[5]، سولفید کربن[6]، دی متیل سولفید[7] و دی متیل دی سولفید[8] باشند[1]. زیست‌گاز یک گاز غنی از انرژی می‌باشد، که نیازمند به حذف ترکیبات گوگردی به‌منظور جلوگیری از مشکلات خوردگی در موتورهای احتراق، حفظ محیط‌زیست و سلامت انسانی می‌باشد. معمول‌ترین ترکیبات گوگردی دیده‌شده در زیست‌گاز و گازهای خروجی از صنایع پتروشیمی، سولفید هیدروژن و متیل مرکاپتان می‌باشد. همچنین اتیل مرکاپتان، دی متیل سولفید و دی متیل دی سولفید دیده می‌شوند[2]. مقدار معمول برای سولفید هیدروژن در زیست‌گاز گستره‌ای از 1/0 درصد تا 2 درصد( ppmv20000 تا ppmv 1000) و برای متیل مرکاپتان در سطوح ناچیز، حوالی ppmv 1 تا ppmv 20 را شامل می‌شود[1و3و4]. اهمیت حذف متیل مرکاپتان مربوط به اثر آن بر روی فرآیند گوگردزدایی بیولوژیکی از زیست‌گاز و همچنین به مقدار کمتر، به علت تشکیل اکسیدهای گوگرد در طول احتراق زیست‌گاز در موتورهای احتراق می‌باشد. علاوه بر این موارد آستانه‌ی  بوی پایین، سمیت بالا و اثر سرطان‌زایی دلایل مهمی برای حذف متیل مرکاپتان از زیست‌گاز می‌باشد.

تعداد صفحه : 139

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***